Thuỷ điện xả lũ làm trôi nhà, dân phải ở tạm lều lán

Thuỷ điện xả lũ làm trôi nhà, dân phải ở tạm lều lán,Thuỷ điện xả lũ làm trôi nhà, dân phải ở tạm lều lán ,Thuỷ điện xả lũ làm trôi nhà, dân phải ở tạm lều lán, Thuỷ điện xả lũ làm trôi nhà, dân phải ở tạm lều lán, ,Thuỷ điện xả lũ làm trôi nhà, dân phải ở tạm lều lán
,

More from my site

Leave a Reply